×

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านงบประมาณ) (บพข.)

วันที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านงบประมาณ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
• วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินบัญชี บริหารธุรกิจ
• มีความละเอียด ความแม่นยำ เชิงคณิตศาตร์
• สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงาน มีสานึกรับผิดชอบ (Accountability) ต่อหน้าที่และส่วนรวมสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ บริหารงบประมาณ หรือการตรวจสอบภายใน ในหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถเฉพาะ :
1. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และตามโครงสร้างภายในองค์กร
2. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการเงินบัญชี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณเพื่อการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ กำหนดรูปแบบ วิธีติดตามข้อมูล และวิธีรายงาน เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย และยุทธศาสตร์หน่วยงาน อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนำข้อมูลมารายงาน มาใช้ประโยชน์ และนำเสนอผู้บริหารได้ ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้น
4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายใน ระเบียบและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานหรือของราชการ
5. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการพูด อธิบายให้เห็นภาพ หรือจัดทำแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถตอบคำถามบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน ได้เป็นอย่างดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี
7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office เป็นอย่างดี สามารถออกแบบงานนาเสนอแบบกราฟิกได้ดี เช่น Info-graphic, power point presentation canva สามารถจัดการประชุมแบบ on-line ด้วยโปรแกรม Zoom WebEx Microsoft Teams Google meets ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนวิจัยและนวัตกรรมที่ บพข. รับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี และการจัดสรรงบประมาณประจำปี
2. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ ออกแบบวิธีการติดตามข้อมูลการใช้จ่าย ของ บพข. ในมิติต่างๆ เพื่อจัดทำรายงาน รายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก และจัดพิมพ์รายงานประจำปี รวมถึงการรายงานปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางแก้ไข ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ
3. ประสานงาน ประสานข้อมูล กับผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณอุดหนุนวิจัยตามสัญญาให้ทุน
4. ติดตาม ตรวจสอบ การนำเข้าข้อมูลงบประมาณที่จัดสรร การออกสัญญา การเบิกจ่าย การรายงานผลการดำเนินงาน และการปิดโครงการบนระบบ NRIIS ของโครงการที่ บพข. อนุมัติทุน
5. จัดทำสรุปบันทึกการประชุม การหารือ ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ  สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน

 

หากสนใจร่วมงาน สามารถสมัครผ่านช่องทาง https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/