×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2564

สอวช. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2022 424 Views

(17 มกราคม 2565) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้ารับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และทางกระทรวง อว. ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ดังกล่าว ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัด กระทรวง อว. โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

จากรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่ สอวช. ได้รับ แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งความมุ่งมั่น และเจตนารมย์ของสำนักงานที่มีการบริหารและดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ยุติธรรม ตามการประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของ สอวช. ซึ่ง ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ได้ประกาศไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานทางจริธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ