×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โชว์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของไทย ปี 64 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความพร้อมสูงถึงสูงมาก

สอวช. ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โชว์ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของไทย ปี 64 อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความพร้อมสูงถึงสูงมาก

วันที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2021 354 Views

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้รายงานผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมการสำรวจดังกล่าว และได้คะแนนรวมความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ อยู่ที่ 83.37% หรืออยู่ในอันดับ 2 จากทั้งหมด 44 อันดับที่เป็นหน่วยงานในระดับเดียวกัน ในขณะที่ระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัลของ สอวช. อยู่ระดับที่ 3 ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่ความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงถึงสูงมาก โดยตัวชี้วัดที่โดดเด่นที่สุด คือ โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) โดย สอวช. มีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่เพียงพอ ทั้งด้าน Hardware Software และ Network รวมถึงมีการดำเนินการในด้านมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ส่วนตัวชี้วัดที่โดดเด่นลำดับถัดมา คือ การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) โดย สอวช. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก มีการนำ Automation มาช่วยลดกระบวนการทำงาน ตลอดจนมีแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ที่จัดทำขึ้นโดย สพร. จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายและแผนการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สอวช. ก็พร้อมที่จะขานรับนโยบายดังกล่าว และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

เรื่องล่าสุด