messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ให้ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ให้ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้

วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2024 173 Views

เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฏาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและดิจิทัลคอนเทนต์แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้กลไก อววน. และเทคโนโลยีใหม่ เช่น Generative AI ในการสร้างจุดเด่นของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs

การอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางธุรกิจใหม่ เช่น Business Model Canvas (BMC) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี Generative AI ในการสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอและถ่ายทอดมุมมองของสินค้าและบริการที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เกิดการรับรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

ดร.ชโลธร บุญเหลือ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์ สอวช. กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนากลไกด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content) และส่งเสริม Soft power ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะดิจิทัลคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ให้ SMEs ใน 4 ภูมิภาคของไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละภูมิภาคไปต่อยอดในกิจกรรม Creative Content Accelerate Program เพื่อผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ อาทิเช่น ภาพยนต์สั้น คลิปวีดีโอ Webtoon เกมส์ และเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะต่อไป

เรื่องล่าสุด