messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2024 652 Views

ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ สอวช. ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2567 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 65 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • คุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 • ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่าดังต่อไปนี้
  • ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้บริหารสูงสุด หรือ รองของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับสำนัก สถาบัน หรือศูนย์ขึ้นไป
  • ในหน่วยงานของภาคเอกชน เป็นผู้บริหารสูงสุด หรือ รองผู้บริหารสูงสุด
  • ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่คณบดีขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียจากการบริหารที่ฝ่าฝืนหลักการธรรมาภิบาล หรือผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ของหน่วยงานที่ตนเคยปฏิบัติงานมาก่อน
 • สามารถสร้างทีมงาน และสามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีความสามารถและทักษะการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเหมาะสมกับสถานภาพของประเทศ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและร่วมงานกับบุคคลและองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ที่อยู่ในวงการและผู้อยู่นอกวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้
 • ผู้สนใจที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่

https://www.nxpo.or.th/NXPO_President_Selection_2024

 • ส่งที่ “ฝ่ายพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล และดิจิทัล สอวช. (เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการ สอวช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ สอวช.)
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมาที่ “เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สอวช. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” โดย สอวช. จะถือเอาวันที่ปรากฎในตราประทับส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล (email) ส่งมาที่ “นางอัญชลิยา ธงศรี เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สอวช. (anchaliya@nxpo.or.th)” โดย สอวช. จะถือเอาวันเวลาที่ระบุในอีเมลเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางโสฬวี คงวัฒน์ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล และดิจิทัล สอวช.     หมายเลขโทรศัพท์ 088-661-2603 อีเมล sorawee@nxpo.or.th

อ่านรายละเอียดประกาศฯ ฉบับเต็มได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

Tags:

เรื่องล่าสุด