messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อยากทำงานเป็น Data Scientists หรืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต้องมีทักษะอะไรบ้าง

อยากทำงานเป็น Data Scientists หรืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต้องมีทักษะอะไรบ้าง

วันที่เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2024 58 Views

🔭💼 อยากทำงานเป็น Data Scientists หรืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ต้องมีทักษะอะไรบ้าง ไปเช็กกัน!

💡Skill ด้านการศึกษาและเข้าใจความต้องการของลูกค้า : ระบุปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูล / ระบุวิธีแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เช่น การจัดการงบประมาณ การตัดสินใจทางการตลาด โดยใช้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูล / กำหนดความสัมพันธ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลต่อผลการศึกษาวิเคราะห์ / ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล และเครื่องมือการรวบรวมข้อมูล / เตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ / แนะนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ข้อมูลได้

💡Skill ด้านวางแผนและเตรียมข้อมูล : เลือกทรัพยากรและกำหนดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน / ตรวจคุณภาพของข้อมูลดิบและกำหนดวิธีจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สมดุล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ / ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บข้อมูล หรือสามารถใช้วิธีการแจงนับสมบูรณ์ / วิเคราะห์และจัดการคุณภาพข้อมูลจากระบบที่ทำให้เกิดรายการเปลี่ยนแปลง / เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ / พัฒนาขั้นตอนการประเมินกิจกรรมขององค์กร

💡Skill ด้านการวิเคราะห์และประมวลข้อมูล : วิเคราะห์ จัดการ หรือประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยซอฟต์แวร์สถิติ มีความรู้ด้านธุรกิจหรือการเงิน / วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุหรือแก้ไขปัญหาในการดำเนินการหาแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ / การใช้กระบวนการในการเลือกแบบจำลอง และการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การขาย การลดลงของพนักงาน เป็นต้น / เสนอวิธีการแก้ปัญหาในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ / ทดสอบ ตรวจสอบ และจัดรูปแบบแบบจำลองเพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ที่แม่นยำ

💡Skill ด้านการแสดงและสื่อสารให้เห็นภาพ : ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการสร้างกราฟ แผนภูมิ เพื่อถ่ายทอดผลการวิเคราะห์ข้อมูล / นำเสนอผลแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดแนวทางการตัดสินใจและพัฒนากิจกรรมที่ส่งผลต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ได้ / สามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการพูดและเอกสารรายงานได้ชัดเจน

💡Skill ด้านการเขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ : พัฒนาแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง / เปรียบเทียบแบบจำลองโดยใช้สมการคณิตศาสตร์และข้อมูลสถิติ / ใช้ภาษาโปรแกรมในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมให้ครบถ้วน โดยเพิ่มเรื่องการนำไปสู่การใช้งานระบบ / จัดทำรายงานการศึกษา การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ / ศึกษาบทความทางวิทยาศาสตร์และแหล่งข้อมูลการวิจัยอื่น ๆ เพื่อระบุแนวโน้มและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่กำลังเกิดขึ้น

💡Skill ทางสังคมเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน : วางแผน ทำงานเป็นทีม และทำงานบูรณาการข้ามศาสตร์ได้ / สนับสนุนบุคลากรในองค์กร และสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจ / ถ่ายทอดแนวคิดเชิงวิเคราะห์แก่ผู้อื่น / สามารถแก้ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้

ที่มาข้อมูล : ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566

เรื่องล่าสุด