messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. พร้อมด้วยหน่วยบริหารจัดการทุนฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการร่วมยิงเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และบริจาคแก้วน้ำพลาสติกใช้แล้วในโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ”

สอวช. พร้อมด้วยหน่วยบริหารจัดการทุนฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการร่วมยิงเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และบริจาคแก้วน้ำพลาสติกใช้แล้วในโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ”

วันที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2024 172 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมยิงเมล็ดพันธุ์พืช และบริจาคแก้วน้ำพลาสติกใช้แล้วให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นตัวแทนรับมอบแก้วน้ำ

ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. ได้กล่าวถึงการนำคณะผู้บริหารและพนักงานมาส่งมอบแก้วน้ำพลาสติกใช้แล้ว รวมถึงร่วมกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืชในครั้งนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม NXPO Eco Boost ที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ของ สอวช.  โดยในส่วนการยิงเมล็ดพันธุ์พืช จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส่วนแก้วพลาสติกที่ส่งมอบให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ โดยกรมป่าไม้ รวมถึงส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวต่อไป

Tags: #CSR

เรื่องล่าสุด