messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายเชิงพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายเชิงพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 18 เมษายน 2024 323 Views

(17 เมษายน 2567) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรอง สถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. เป็นผู้ร่วมลงนาม

ดร.กิติพงค์ ได้แลกเปลี่ยนถึงภารกิจที่ สอวช. กำลังดำเนินการ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1. การยกระดับไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยการนำ อววน. เข้ามาช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ผ่านการผลักดันให้เกิดผู้เล่นใหม่ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driver Enterprises: IDEs) 2. การขยับสถานะประชากรฐานรากและการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการยกระดับสถานะกลุ่มคนที่อยู่ด้านล่างของพีระมิดให้มีรายได้สูงขึ้น ซึ่ง อววน. จะเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ สุขภาพ ฯลฯ 3. การนำ อววน. เข้ามาช่วยสนับสนุนการนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG Net Zero Emissions) อาทิ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้กระทรวง อว. ให้เป็น Green campus และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจุกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Campus) 4.การปฏิรูประบบอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาให้เกิดบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง STEMPlus การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) และ 5. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม ผ่านการบูรณาการและประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำไปสู่การพัฒนานโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผลนโยบายด้าน อววน.

ด้าน ดร.ถวิลวดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะภารกิจในการทำงานเชิงพื้นที่ อาทิ เรื่องเยาวชน สิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายสวัสดิการ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยสถาบันพระปกเกล้าจะเข้าไปทำงานด้านการวิจัยเชิงนโยบาย (policy research) รวมถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) หรือการวิจัยเชิงอนาคต (future research) ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย (policy recommendation) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อในระดับพื้นที่หรือในระดับชาติต่อไป ดังนั้นหากได้มีการทำงานร่วมกับ สอวช. ก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและเกิดผลดีต่อประเทศได้

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (policy advocacy) ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย อววน. ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ขอบคุณภาพจาก สถาบันพระปกเกล้า

เรื่องล่าสุด