messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งาน Open source ERP ของหน่วยงานรัฐ พร้อมแบ่งปันแนวทางนำองค์กรมุ่งสู่ดิจิทัล ผ่านการพัฒนาคนเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งาน Open source ERP ของหน่วยงานรัฐ พร้อมแบ่งปันแนวทางนำองค์กรมุ่งสู่ดิจิทัล ผ่านการพัฒนาคนเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบที่ตอบโจทย์การใช้งาน

วันที่เผยแพร่ 1 เมษายน 2024 355 Views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการ สอวช. ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “Open source ERP สำหรับหน่วยงานรัฐ NSTDA eGOV” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (NSTDA Annual Conference: NAC2024) ภายใต้หัวข้อ “สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation” (Co-Creating R&D Values to Foster Thai เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

นางสาวรติมา กล่าวว่า สอวช. ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้งานระบบ Open source ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในปี พ.ศ. 2552 โดยขณะนั้น เป็น Open source ERP ที่เน้นระบบการเงินบัญชี ก่อนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ Open source ERP ที่ใหญ่ขึ้นครอบคลุมทุกฟังก์ชันงานจาก สวทช. อีกครั้ง โดยหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเหล่านี้ พบว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของคน โดยเฉพาะการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ต้องคำนึงถึงการสร้างคนและสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง สอวช. จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนก่อนที่จะมาสู่การพัฒนาระบบ และมีรูปแบบการพัฒนาคนตั้งแต่ระดับบุคคล (individual) การสร้างทีม การสร้างผู้นำ ไปสู่ระดับองค์กร (organization) เพื่อให้คนในองค์กรตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้บริหารก็เป็นอีกแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน และให้ความสำคัญระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานได้ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการทำงานที่ทำให้เกิดความมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีใจการทำงานผ่านระบบดิจิทัล ปัจจุบันพนักงานสายสนับสนุนที่ไม่ใช่สายไอที มี Competency ด้านการพัฒนาระบบ (System Development) และผู้บริหารทุกคนทำงานผ่านระบบดิจิทัลของ สอวช.

“ระบบ Open source ERP ที่ สอวช. ใช้อยู่ในปัจจุบันมีชื่อว่า “Alldo” เริ่มใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และการบริหารโครงการความร่วมมือ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนงานและสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลจากการใช้งานระบบ ทำให้ฝ่ายบริหารการเงินและบัญชีที่เคยต้องเก็บข้อมูลเอกสารรูปแบบกระดาษในแฟ้มขนาด 3 นิ้ว จำนวน 100 แฟ้มต่อปี ปัจจุบันเหลือเพียง แฟ้มขนาด 1 นิ้ว 1 แฟ้มเท่านั้น และยังสามารถลดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้ถึงร้อยละ 25 ในขณะที่จำนวนบุคลากรที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีต้องอำนวยความสะดวกให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 เท่าตัว ถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จแบบจับต้องได้” รองผู้อำนวยการ สอวช. กล่าว

นางสาวรติมา ยังได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระบบ Open source ERP ที่พนักงานใน สอวช. ได้มีส่วนร่วมในการให้ Requirement ว่า สอวช. ไม่ใช่แค่คนให้ Requirement แต่ พนักงาน สอวช. ได้เข้าไปร่วมในการปรับกระบวนการทำงานก่อน เพราะกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการทำงาน นอกจากนี้ สอวช. ยังให้ตัวแทนจากแต่ละฝ่ายงานเข้ามาร่วมพูดคุยและให้ความเห็น เพื่อให้ สอวช. สามารถสร้างระบบที่จะตอบโจทย์การดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน สะดวกสบาย ง่ายต่อการทำงาน และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากระบบ Alldo แล้ว สอวช. ยังได้นำระบบ Open source อื่น ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบในสำนักงานด้วยเช่นกัน อาทิ ระบบสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการเอกสารฯลฯ

นอกจากนี้ ภายในงาน สอวช. ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Alldo เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและใช้งานระบบให้กับผู้ที่สนใจด้วย

Tags:

เรื่องล่าสุด