หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ประชุมบอร์ดนัดแรก สุวิทย์ ย้ำ!! แผนนโยบาย 63 ต้องครอบคลุม 4 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการลงทุนในมนุษย์

สอวช. ประชุมบอร์ดนัดแรก สุวิทย์ ย้ำ!! แผนนโยบาย 63 ต้องครอบคลุม 4 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการลงทุนในมนุษย์

วันที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2019

(25 กันยายน 2562) อาคารจัตุรัสจามจุรี – สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สอวช. นัดแรก โดยเป็นไปตามคำสั่งของ  สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเสวนาถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และแนวทางการดำเนินงานของ สอวช. โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. นำเสนอเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สอวช. ที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการสร้างผลกระทบเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิงสังคมด้วยนวัตกรรม และสร้างคนและสถาบันความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตลอดจนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

สำหรับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไปของ สอวช. นั้น ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า จะให้ความสำคัญต่อการกำหนดอนาคตประเทศ หรือ Future setting โดยเป็นการจัดทำกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาข้อริเริ่มใหม่และแพคเกจนโยบาย ออกแบบมาตรการการปลดล็อค และแซนด์บ๊อกซ์ สร้างระบบและออกแบบกลไกการวิจัย รวบรวมระบบข้อมูลการกำหนดนโยบาย ระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการวิชาการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า งานด้านนโยบายของ สอวช. ต้องครอบคลุมทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการลงทุนในมนุษย์ รวมทั้งเสนอให้มีการทำงานด้านการวิจัยเชิงระบบที่มีความจำเป็นต่อประเทศ อาทิ การวิจัยเรื่องโครงสร้างความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างทางการเกษตรของประเทศ โครงสร้างด้านพลังงาน เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีนโยบายด้านระบบนิเวศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนโยบาย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับคณะกรรมการบริหาร สอวช. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทนสภานโยบาย เพื่อให้การดำเนินกิจการของ สอวช. มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานกรรมการ และมีปลัด อว. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ สอวช. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และให้รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการในการประชุมสภานโยบาย โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ต่อไป

วันเดียวกัน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ยังได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการวางแผนพัฒนากำลังคนระดับมันสอง (Brainpower) จัดโดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รมว.อว. กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพราะ Brainpower จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของประเทศให้เกิดขึ้น หากประเทศไทยยังไม่มีการวางแผนพัฒนาเรื่องดังกล่าว การนำพาประเทศไปข้างหน้าจะเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่อง Eco-System และกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา Brainpower อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและความเห็นทั้งหมดในการประชุมทางกระทรวงจะรวบรวมเพื่อหาแนวทางการทำงานต่อไป