×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานเสวนาเชิงนโยบาย ‘Policy Innovation Exchange 4 | เส้นทางสู่การคิดใหม่และการพลิกโฉมกระบวนการนโยบายของประเทศไทย’ (PIX 4) จัดโดย Thailand Policy Lab

สอวช. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานเสวนาเชิงนโยบาย ‘Policy Innovation Exchange 4 | เส้นทางสู่การคิดใหม่และการพลิกโฉมกระบวนการนโยบายของประเทศไทย’ (PIX 4) จัดโดย Thailand Policy Lab

วันที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 201 Views

Thailand Policy Lab ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานงานเสวนาเชิงนโยบาย ‘Policy Innovation Exchange 4 | เส้นทางสู่การคิดใหม่และการพลิกโฉมกระบวนการนโยบายของประเทศไทย’ (PIX 4) ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนภาคประชาชน ภาคสังคม หน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมจินตนาการและเสนอแนะแนวทางการออกแบบนโยบายสาธารณะรูปแบบใหม่ ผ่านเวทีสาธารณะสุดเข้มข้น ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันถกปัญหา สะท้อนมุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียนเรื่องการออกแบบนโยบายเพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน โดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมเป็นวิทยาการ อาทิ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP) เป็นต้น

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายภาสพงศ์ อารีรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการของภาครัฐด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “E-Participation for Citizen-Centric Policymaking: แพลตฟอร์มเพื่อการออกแบบนโยบายที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งเป็นการยกกรณีศึกษาของ Thailand Policy Lab ร่วมกับ สอวช. ที่ได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก “แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย – Policy Innovation Platform for the Better Future” ที่ สอวช. ได้จัดทำขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็น “พื้นที่กลาง” ในการระดมความคิดเห็นจากผู้คนที่หลากหลาย (Crowdsourcing) และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมด้านนโยบายใหม่ ๆ (Policy Innovation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ร่วมกันพัฒนา ซึ่งแพลตฟอร์มเพื่อการออกแบบนโยบายที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่อยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกัน Thailand Policy Lab และ สอวช. ดังกล่าว มีกำหนดเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ประมาณกลางปี 2567

เรื่องล่าสุด