หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ร่วมประชุมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC)

ร่วมประชุมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC)

วันที่เผยแพร่ 10 กันยายน 2019

(6 กันยายน 2562) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมคณะ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมประชุมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) ซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพไทยในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษาในประเทศไทย โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมตัวแทนขุมพลังสมองของคนไทยครั้งแรกในต่างแดน โดยได้รับเกียรติจากทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ตัวแทนนักเรียนทุน พสวท. และตัวแทนประธานสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกาและแคนาดา มาประชุมร่วมกัน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.อว. ได้นำเสนอนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ สอวช. โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ยังได้แลกเปลี่ยนถึงระบบการบริหารจัดการกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ตลอดจนได้ถ่ายทอดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) ของนโยบาย อววน. ที่จะสร้างผลกระทบต่อประเทศ

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของ อว. และบริษัทเอกชนที่ร่วมเดินทางมาร่วมประชุม ยังได้แลกเปลี่ยนถึงแนวคิด โอกาส และเส้นทางอาชีพในอนาคตทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการระดมสมองในการขจัดอุปสรรคและเสนอแนวทางที่จะร่วมมือกันพัฒนาคนและพัฒนาประเทศร่วมกัน ซึ่งกำลังคนเช่นนักเรียนทุนในต่างประเทศ จะเป็นอีกขุมพลังสมองที่จะสามารถกลับมาช่วยในการพัฒนาประเทศ และส่งต่อองค์ความรู้ในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป