×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เข้าประชุมสหภาพยุโรป-ประเทศไทยว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี และการวิจัย นวัตกรรมของไทย

สอวช. เข้าประชุมสหภาพยุโรป-ประเทศไทยว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี และการวิจัย นวัตกรรมของไทย

วันที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2023 236 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมการประชุม “สหภาพยุโรป-ประเทศไทยว่าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหาร” (EU – Thailand Conference on Circular Economy and Food Technology) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิแอทธินี กรุงเทพมหานคร

ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ สอวช. ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีอาหารในภาพรวมนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม (EU – Thailand cooperation in circular economy and food technologies – research and innovation policy landscape) โดยได้นำเสนอเรื่องโมเดลเศรษฐกิจ บีซีจี ของประเทศไทย และการวิจัยและนวัตกรรม (Thailand’s Bio Circular Green Economy (BCG) Model & research and Innovation) ทั้งในแง่ความสำคัญ ประเด็นท้าทาย ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมไปถึง ระบบอาหาร (Food system) และอาหารแห่งอนาคต (Future food) พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของประเทศไทย

การประชุม EU – Thailand Conference on Circular Economy and Food Technology จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ในโอกาสที่สเปนเข้ารับตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Presidency of the Council of the EU) ในปัจจุบัน ร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และหน่วยงานฝ่ายไทย ได้แก่ สอวช. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ H.E. Mr. Felipe De la Morena เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักเทคโนโลยี บริษัทต่าง ๆ และผู้กำหนดนโยบายจากสหภาพยุโรปและประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เทคโนโลยีอาหาร รวมทั้งประเด็นสำคัญด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นเวทีให้นักวิจัยไทยที่ได้รับทุนภายใต้โครงการ Horizon 2020 และ Horizon Europe ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานร่วมกับนักวิจัยจากสหภาพยุโรป

เรื่องล่าสุด