messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมระดมสมองกับประเทศสมาชิกอาเซียน ปรับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมระดมสมองกับประเทศสมาชิกอาเซียน ปรับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2023 366 Views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส และ ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้กรอบอาเซียน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ในการประชุมพิเศษของที่ปรึกษาของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Board of Advisers to Committee on Science, Technology and Innovation: BAC) เรื่องแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับใหม่ (2569 – 2579) หรือ ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (2026 – 2035) ซึ่งจัดคู่ขนานกับการประชุมฯ ข้างต้น ดร.กิติพงค์ ทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทย และประธานร่วมฯ โดยเสนอให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ในประเด็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ในการยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับใหม่ และ ดร.ปราณปรียา ได้กล่าวเสริมเรื่องแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight: APEC CTF) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ สอวช. โดยเห็นว่าเป็นโอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและประสบการณ์กับ BAC

นอกจากนี้ ดร.สิริพร แสดงความเห็นว่า BAC ควรให้คำแนะนำในการคาดการณ์อนาคต การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โลกของความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน นอกเหนือไปจากการให้คำเสนอแนะทั่วไปต่อคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สอวช. ยังได้เข้าร่วมระดมสมองกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับแผนการดำเนินงานของแผนที่นำทางนวัตกรรมอาเซียน (ASEAN Innovation Roadmap 2019 – 2025) เพื่อให้เข้ากับบริบทของสถานการณ์โลก ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างกฎบัตรการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน. ของอาเซียน (ASEAN Talent Mobility Charter) การจัดทำ Landscape Study และวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยอาเซียน (ASEAN Regional Research Infrastructure – ASEAN RRI)

เรื่องล่าสุด