messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ บพข. เข้าเยี่ยมชมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าของ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมกับ บพข. เข้าเยี่ยมชมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าของ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2023 142 Views

(24 ตุลาคม 2566) ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถโดยสารของบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย เถ้าแก่บริษัท ได้ร่วมหารือถึงประเด็นท้าทายและความสามารถในการวิจัยและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ อาทิ การออกแบบโครงรถ (Chassis) การออกแบบวงจรไฟฟ้าจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมรถโดยสาร (VCU) ตลอดจนการพัฒนาและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมของโครงสร้างรถโดยสารไฟฟ้า การผลิตและประกอบชุดสายไฟฟ้า (Wire Harness) การผลิตแผงชุดวงจร BMS และ VCU ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และยืนยันได้ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถในการพัฒนาและยกระดับการออกแบบทั้งระบบใหม่เพื่อให้เกิดความแตกต่างและสามารถผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเฉพาะทางทั้งในด้านของคุณภาพและราคา โดยการพัฒนาจากจุดแข็งของบริษัทที่เน้นการพึ่งพาตัวเอง การสร้างบุคลากรและทีมงานภายใน และการลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในโอกาสนี้ บพข. สอวช. และ บ.เชิดชัย ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อต่อยอดการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

เรื่องล่าสุด