messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. จัดบูทแนะนำแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน ในงาน Agro FEX 2023 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา

กระทรวง อว. โดย สอวช. จัดบูทแนะนำแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน ในงาน Agro FEX 2023 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2023 395 Views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านการจัดหาและฝึกอบรมบุคลากรในโรงงาน ภายในงาน “Agro FEX 2023” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทและผู้ประกอบการในระดับจังหวัด สร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์และกลไกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ

โดย คณะทำงานศูนย์ประสานงานแพลตฟอร์มพัฒนากำลังสมรรถนะสูง (STEM One-Stop Service: STEM OSS) ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทผู้ประกอบการที่มองหาบุคลากรทักษะสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ แนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อช่วยหาบุคลากรทักษะสูง รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ (Reskill/Upskill) และแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ (Co-creation) รวมถึงจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน (Industrials Training Center)

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการตั้งบูทประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลของ STEM OSS ให้แก่ผู้สนใจ โดยคาดว่าจะมีบริษัทและผู้ประกอบการในระดับจังหวัดที่สนใจเข้ารับบริการจาก STEM OSS เพิ่มมากขึ้น และเป็นการขยายผลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เรื่องล่าสุด