messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมหารือการใช้ประโยชน์แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสภาวิศวกร

กระทรวง อว. โดย สอวช. ร่วมหารือการใช้ประโยชน์แบบจำลองสารสนเทศอาคาร กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสภาวิศวกร

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2023 461 Views

(26 กันยายน 2566) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สอวช. และรองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้การต้อนรับผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการ และผู้แทนจากสภาวิศวกร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ กรรมการสภาวิศวกร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ในโอกาสหารือการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แบบจำลองสารสนเทศอาคาร หรือ Building Information Modeling (BIM) อย่างเป็นรูปธรรม

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของงานก่อสร้างอาคารทั้งหมด (Building Life Cycle) ไว้ที่เดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อาทิ การออกแบบและการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารอย่างยั่งยืนตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance : ESG) หรือการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ BIM ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพิจารณาถึงการออกแบบเชิงนโยบาย (Policy Design) ที่คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับ BIM และการสร้างกำลังคนโดยเฉพาะในกลุ่มของ BIM Manager ที่มีคุณภาพและเพียงพอ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง และมาตรฐานดิจิทัล การประชุมหารือในครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อศึกษาและผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับความสามารถในการจัดการระบบวิศวกรรมอาคารและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ทัดเทียมนานาประเทศและก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Tags: #BIM #ESG

เรื่องล่าสุด