messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมด้านมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า

กระทรวง อว. โดย สอวช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมด้านมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า

วันที่เผยแพร่ 26 กันยายน 2023 410 Views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมด้านมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการการสนับสนุนการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่มูลค่ามันสำปะหลัง (Policy design and implementation support for the sustainability of cassava value chain) ภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอวช. คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UN ESCAP) และหน่วยงานพันธมิตรในกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

สอวช. ได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ภายใต้สังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น ผู้แทนจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ผู้แทนจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนจากสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพและทิศทางการวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเป้าหมายและแนวทางในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า ตั้งแต่ภาคการเกษตร/เพาะปลูก ภาคการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตลอดจนถึงภาคการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากมันสำปะหลัง เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมไปประกอบการจัดทำสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรมด้านมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่าต่อไป

โครงการการสนับสนุนการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่มูลค่ามันสำปะหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำนโยบาย วทน. และแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และไทย เพื่อความยั่งยืนของห่วงโซ่มูลค่า มันสำปะหลัง ด้านการปลูกมันสำปะหลัง การผลิตแป้งมันสำปะหลัง การจัดการและการใช้ประโยชน์ของเสียและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มร่วมกัน

เรื่องล่าสุด