messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กระทรวง อว. โดย สอวช. จัดอบรมโครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ ภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

กระทรวง อว. โดย สอวช. จัดอบรมโครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ ภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2023 571 Views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการอบรม STI Platform for Closed Loop Plastics Packaging – Training Programme ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ (STI Platform for Closed Loop Plastics Packaging)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอวช. คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UN ESCAP) และหน่วยงานพันธมิตรในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพ

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline analysis) สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ และหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในอนาคต ระหว่างผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ 3 ปี

หัวข้อการฝึกอบรมประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก ผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้ และเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการรีไซเคิล โมเดลการจัดการขยะพลาสติก การวิเคราะห์การไหลของวัสดุจากฐานข้อมูลขยะพลาสติก รวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความร่วมมือในการจัดการมลภาวะจากพลาสติก แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) กรณีศึกษาด้านนโยบาย Extended Producer Responsibility (EPR) หรือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ของประเทศเวียดนามและประเทศไทย โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก และโมเดลการพัฒนาความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าของของเสียและการจัดการขยะพลาสติกบนเกาะลันตา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

ในระหว่างการอบรม ยังได้จัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการขยะในบริเวณคัดแยกขยะของศูนย์การค้า และจุดรับวัสดุรีไซเคิล Recycle Collection Center (RCC) ของศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เพื่อศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะสำหรับนำกลับมาใช้ทดแทน

โครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบนี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม (South-South and Triangular Collaboration Programme on Science, Technology and Innovation among Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยประสานด้านนโยบาย วทน. ของประเทศพันธมิตร เพื่อรับมือความท้าทายและสร้างโอกาสในการพัฒนาด้าน วทน. ร่วมกัน

เรื่องล่าสุด