×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. จัดอบรมโครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ ภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

สอวช. จัดอบรมโครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ ภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2023 382 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการอบรม STI Platform for Closed Loop Plastics Packaging – Training Programme ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ (STI Platform for Closed Loop Plastics Packaging)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอวช. คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UN ESCAP) และหน่วยงานพันธมิตรในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพ

วัตถุประสงค์หลักของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline analysis) สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ และหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานในอนาคต ระหว่างผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ 3 ปี

หัวข้อการฝึกอบรมประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก ผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้ และเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการรีไซเคิล โมเดลการจัดการขยะพลาสติก การวิเคราะห์การไหลของวัสดุจากฐานข้อมูลขยะพลาสติก รวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความร่วมมือในการจัดการมลภาวะจากพลาสติก แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) กรณีศึกษาด้านนโยบาย Extended Producer Responsibility (EPR) หรือหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ของประเทศเวียดนามและประเทศไทย โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก และโมเดลการพัฒนาความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่าของของเสียและการจัดการขยะพลาสติกบนเกาะลันตา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน

ในระหว่างการอบรม ยังได้จัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการขยะในบริเวณคัดแยกขยะของศูนย์การค้า และจุดรับวัสดุรีไซเคิล Recycle Collection Center (RCC) ของศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เพื่อศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะสำหรับนำกลับมาใช้ทดแทน

โครงการแพลตฟอร์ม วทน. สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบระบบนี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่างประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม (South-South and Triangular Collaboration Programme on Science, Technology and Innovation among Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยประสานด้านนโยบาย วทน. ของประเทศพันธมิตร เพื่อรับมือความท้าทายและสร้างโอกาสในการพัฒนาด้าน วทน. ร่วมกัน

เรื่องล่าสุด