×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เผยอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคตของไทยมีโอกาสเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ชี้รัฐมีนโยบายส่งเสริมการให้ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของตลาดในอนาคต

สอวช. เผยอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคตของไทยมีโอกาสเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ชี้รัฐมีนโยบายส่งเสริมการให้ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของตลาดในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2023 382 Views

ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย นักยุทธศาสตร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลงาน SETA 2023 เสวนาหัวข้อ Future Sustainable Mobility with Low Carbon Emission for Thailand ในงาน Sustainable Energy and Technology Asia (SETA) 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง World Ballroom A ชั้นที่ 23 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

โดยการเสวนาครั้งนี้ ดร.ธนาคาร ได้นำเสนอบนเวที เรื่อง Research and Innovation to Enhance the Competitiveness of Thailand’s Future Mobility Industry โดยชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและแนวโน้มของพัฒนาการด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ของต่างประเทศ และโอกาส ความต้องการ ความท้าทายและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต รวมถึงพัฒนาการของระบบคมนาคมในอนาคตที่ยั่งยืนของไทย เช่น ผลผลิตของการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยและพัฒนา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และรถไฟของไทย รวมถึงโอกาสและความต้องการในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศ ซึ่งควรมีการผลักดันให้การสนับสนุนให้เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงอันใหม่ (New S-Curve Industry) เป็นต้น และพบว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยมีศักยภาพสูงขึ้นกว่าเดิม และยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และมั่นใจว่าไทยจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตยานยนต์ไร้มลพิษประเภทต่างๆ เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี 2030 ได้ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญภายในประเทศให้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็นจริงได้ตามเป้าหมาย

เรื่องล่าสุด