messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » STEMPlus พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

STEMPlus พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2023 895 Views

เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ทุกประเทศต้องปรับตัว ประเทศไทยเองก็เช่นกัน มีการปรับตัวในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคการศึกษา ที่เป็นต้นทางของการพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศรองรับโลกแห่งอนาคต ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจึงมีการปรับหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน โดยเพิ่มเน้นเสริมทักษะ เพื่อตอบคำถามทั้งนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ว่าควรเรียนอะไร เสริมทักษะอะไร จบแล้วทำงานที่ไหน ในขณะที่ผู้ประกอบการเองก็มีปัญหาว่า จะหาคนเหมาะสมกับทักษะงานที่ต้องการจากที่ใด

จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มบริการ STEMPlus  (www.stemplus.or.th)  ที่จะเปลี่ยนเรื่องกำลังคนให้เป็นเรื่องง่าย ปลดล็อคข้อจำกัดด้านกำลังคนให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้างและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบริการที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การจ้างงานบุคลากรทักษะสูงและภาคการศึกษา

อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ด้วยบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถเสนอความต้องการด้านกำลังคนผ่าน STEMPlus  ทั้งความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย กระทรวง อว. มี STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในสร้างคนหรือการวิจัยพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง (Thailand Plus Package) ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) กรมสรรพากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชน

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สอวช. และทุกภาคส่วนได้รวมสรรพกำลังในการทำงานตามพันธกิจของตนเอง โดย สอวช. ได้สำรวจข้อมูลทักษะเพื่ออนาคต (Future Skill Set) และตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในระหว่างช่วงปี 2563 – 2567 และสำรวจแนวทางการพัฒนากำลังคนทักษะสูงในกลุ่ม Premium Job เพื่อเตรียมรองรับการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Premium Job Analysis 2565-2569) ขณะที่ BOI เป็นผู้ที่มีบทบาทในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการส่งเสริมการลงทุน ผ่านการประสานและเชื่อมโยงความต้องการของนักลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการกำกับดูแลมาตรฐานการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในการประสานการดำเนินการกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตกำลังคน นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางภาษีจากกรมสรรพากร และสิทธิประโยชน์จาก BOI ที่เป็นแรงจูงใจในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

  

ซึ่งบริการใน STEMPlus ตอบโจทย์ 3 กลุ่ม สำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ ที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะที่ตอบโจทย์ ตามความต้องการขององค์กร รวมถึงพัฒนาทักษะให้พนักงานของตัวเองได้ โดยมีหน่วยฝึกอบรมถึง 70 แห่ง และหลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากร 691 หลักสูตร ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างไป ขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร รวมถึงการขอรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็น “เงินเดือน” พนักงานไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ได้ถึง 150%

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มโอกาสการได้ทำงานที่ต้องการและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานได้ สามารถประเมินว่าทักษะที่เรามีอยู่ในตอนนี้เพียงพอสำหรับอาชีพที่สนใจหรือไม่ หรือควรเพิ่มเติมทักษะใดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพนั้นๆ ได้

กลุ่มที่ 3 หน่วยฝึกอบรม สามารถขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน STEM โดยหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง อว.

ผู้อำนวยการ สอวช. ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ สอวช. จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “STEMPlus พัฒนาคน เสริมทัพอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม มาบรรยายและเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์และกลไกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมไทยจากภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาแบบยั่งยืน

เรื่องล่าสุด