×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สสว. ร่วมกับ สอวช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ครั้งที่ 7” สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับ TEATA และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย

สสว. ร่วมกับ สอวช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ครั้งที่ 7” สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับ TEATA และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2023 527 Views

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) จัดสัมมนาเชิงลึก “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัวครั้งที่ 7” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและนักพัฒนา BCG เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยการจัดสัมมนา แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายรายสาขา (Sector) ที่ต่างกัน สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ จัดผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ. หรือ TEATA) ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดสัมมนา ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรสำหรับสัมมนาเชิงลึกจะแตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่ม ให้สามารถนำแนวทาง BCG ไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน สอวช. กล่าวเปิดงานร่วมกับ นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายก TEATA ที่ได้เล่าความเป็นมาของงานในวันนี้และทิศทางการทำงานของ TEATA สำหรับงานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีได้รับเกียรติจาก ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. ได้กล่าวเปิดงานและให้ข้อมูลแนวทางการทำงานของ สสว. ที่มีความตั้งใจจะสนับสนุนผู้ประกอบการ BCG โดยภายในงานสัมมนาเชิงลึกทั้ง 2 หลักสูตรมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะเป็นนักพัฒนา BCG เกือบ 200 ท่าน

งานสัมมนาเชิงลึกที่จัดขึ้น ได้มีวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ เล่าภาพรวมการขับเคลื่อนสั่งคมคาร์บอนต่ำและเครื่องมือ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เล่าแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ในภาคอุตสาหกรรม และความสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยน (Go Green Transition) ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG (Environment, Social, and Governance) /Sustainability และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น มาให้ความรู้การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นายพรชัย จิรโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SME D Bank และวิทยากรจาก สสว. สอวช. และ TEATA

ทั้งนี้ โครงการจะมีการจัดกิจกรรมทั้งแบบ On-site และ Online สำหรับผู้ประกอบการภูมิภาคต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสามารถติดตามการจัดอบรมได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สสว. และ สอวช. หรือหากสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/PcPpkusf6csVTuNk8

เรื่องล่าสุด