×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. โชว์ผลงานปั้นแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์การจ้างงาน การพัฒนาทักษะบุคลากร เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

สอวช. โชว์ผลงานปั้นแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์การจ้างงาน การพัฒนาทักษะบุคลากร เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2023 552 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการ สอวช. นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อำนวยการ สอวช. และตัวแทนบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน โดย สอวช. ได้ส่งผลงาน “แพลตฟอร์มการพัฒนาและบริหารจัดการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ”เข้าประกวดในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ และจากการตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ สอวช. ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 หน่วยงาน ที่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันรางวัลเลิศรัฐมากกว่า 800 ทีม

สอวช. ได้จัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ร่วมกับ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: BOI) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชน มุ่งหวังให้แพลตฟอร์มนี้ เป็นกลไกเชื่อมโยงการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงจากสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โดยเฉพาะกำลังคนทักษะสูงในสาขาเฉพาะเจาะจง รองรับนโยบายการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น

ภายใต้การดำเนินงานของแพลตฟอร์มนี้ มีศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ (STEM One-Stop Service) หรือ STEM OSS เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งต่อนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดย สอวช. ได้มอบหมายให้สำนักเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำหน้าที่เป็น STEM OSS ช่วยประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและผู้ประกอบการในการจับคู่การจ้างงานบุคลากรสมรรถนะสูง รวมทั้งช่วยดูแลด้านสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการสร้างความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์ม โดยมาตรการและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการสามารถขอรับได้ มีทั้งสิทธิประโยชน์สำหรับการจ้างงาน การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรม และสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ผ่านกลไกการยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากรตามมาตรการ Thailand Plus Package ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงของประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.stemplus.or.th

เรื่องล่าสุด