×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อว. หารือบริษัทเทคโนโลยีระดับแนวหน้าจีนด้านโดรน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างความร่วมมือพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี

อว. หารือบริษัทเทคโนโลยีระดับแนวหน้าจีนด้านโดรน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างความร่วมมือพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยี

วันที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2023 195 Views

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับบริษัท DJI ผู้ผลิตโดรนรายใหญ่โลก UBTech ยูนิคอร์นด้านหุ่นยนต์ และ BGI Group ผู้นำด้านจีโนมิกส์ณ นครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตงเมือง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2566

โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมโดรนและหารือความร่วมมือกับบริษัท Da-Jiang Innovations Science and Technology (DJI) ผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีโดรนรายใหญ่ของโลก ณ “ดีเจไอ สกาย ซิตี” (DJI Sky City) สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในนครเซินเจิ้น DJI ได้นำเสนอแนวทางของบริษัทสำหรับธุรกิจโดรนระดับโลก ซึ่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของ DJI ขายดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นที่แพร่หลาย มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีโดรนที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการดำเนินงานของ DJI ในไทย โดยเฉพาะด้านโดรนการเกษตรที่ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง DJI ได้มีการทำงานร่วมกับเกษตรกรไทย เพื่อรับข้อคิดเห็นจากเกษตรกรเพื่อนำกลับไปปรับปรุงเทคโนโลยีด้านโดรนเกษตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยโดรนเกษตรเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำงาน เช่น การฉีดพ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ลดการใช้แรงงาน ลดระยะเวลาการทำงาน ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน และยังมีระบบและโซลูชั่นที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการ วางแผนและคาดการณ์การผลิตได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆ ในท้องถิ่น เช่น นักบินโดรน หรือ ผู้รับจ้างบินโดรน เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางร่วมกันในการพัฒนากำลังคนด้านโดรน ทั้งนักบินโดรนและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีในการช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้งานโดรนสำหรับภารกิจต่างๆ

และคณะได้เข้าเยี่ยมชมและหารือร่วมกับบริษัท UBTech Robotics สตาร์ทอัพ “ยูนิคอร์น” ของจีนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพที่สูง และหุ่นยนต์ที่พัฒนามาจากพื้นฐานร่างกายมนุษย์ หรือ Humanoid  Robots ธุรกิจหลักของ UBTech ประกอบไปด้วยหุ่นยนต์และโซลูชั่นในด้านการศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ด้านการดูแลผู้สูงอายุและไลฟ์สไตล์ที่สามารถช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ด้านการบริการลูกค้า และหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดย UBTech ได้รับการจัดเป็นอันดับที่ 1 ของด้านการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศจีนในปี 2564 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนการจัดตั้ง AI Education Labs/Centers ร่วมกับมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมธนาคารยีนแห่งชาติของจีน หรือ China National GeneBank (CNGB) ซึ่งเป็นคลังเก็บยีน 3 คลัง ได้แก่ คลังเก็บตัวอย่างทางชีวภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรม คลังเก็บฐานข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์ และคลังเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต โดยมีระบบการทำงาน 2 แพลตฟอร์ม คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มการตัดต่อพันธุกรรมสัตว์ และได้หารือความร่วมมือกับบริษัท BGI Group ผู้นำด้านจีโนมิกส์ของจีน ซึ่งมีแผนในการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบถอดรหัสพันธุกรรมของประชากรทั่วโลกให้ได้ 1% หรือคิดเป็น 1,000 ล้านคนทั่วโลก เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาแนวทางป้องกันและการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำ และมุ่งเน้นนำความรู้และเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์มาใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดย อว. ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านจีโนมิกส์ผ่านการดำเนินงาน Joint-Education Project, Joint Talent Training Programs, ICG-18 Youth Symposium and Summer Workshop และความร่วมมือด้านจีโนมิกส์และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย เช่น STMmics และ Genomics Thailand Research Labs

เรื่องล่าสุด