×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » “รัฐมนตรีเอนก” นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. หารือมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงสร้างความร่วมมือพัฒนาการอุดมศึกษาและการวิจัย ชวนเปิดหลักสูตรร่วมสร้างกำลังคนตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยว

“รัฐมนตรีเอนก” นำคณะผู้บริหารกระทรวง อว. หารือมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงสร้างความร่วมมือพัฒนาการอุดมศึกษาและการวิจัย ชวนเปิดหลักสูตรร่วมสร้างกำลังคนตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2023 182 Views

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับศาสตราจารย์จิน-กวงเถิง (Prof. Jin-Guang Teng) อธิการบดีมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง (Hong Kong Polytechnic University) และ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ ยืน (Prof. Peter Yuen) คณบดี College of Professional and Continuing Education (CPCE) ณ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง (Hong Kong Polytechnic University) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้วยคุณภาพทางวิชาการและการวิจัยที่สูง โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับตลาดและอุตสาหกรรม มีคณะที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การออกแบบและศิลปะ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และยังมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมในหลากหลายสาขาที่มีการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงยังมีการลงทุนในบริษัท startup ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีบริษัทที่เป็นยูนิคอร์น จำนวน 4 บริษัท นอกจากนี้ ภายใต้มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงยังมี College of Professional and Continuing Education (CPCE) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดหาเงินทุนด้วยตัวเอง (Self-financing) ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียนที่มีสถานภาพและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันให้สามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต

ในการหารือฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงมาร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทยในการเปิดหลักสูตรร่วมกัน เช่น หลักสูตรด้านการจัดการธุรกิจบริการและสันทนาการ (Hospitality and Leisure Management) ซึ่งมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงมีความโดดเด่นและถูกจัดอันดับอยู่ระดับต้นๆ ของโลก (อันดับที่ 12 ของ QS World University Rankings ปี 2023) ในขณะที่ไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก และมีธุรกิจและบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพตอบโจทย์ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงจะได้ขยายฐานมายังประเทศไทยและช่วยสถาบันการศึกษาของไทยในการจัดการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวของไทย ช่วยพัฒนาอาจารย์และผู้สอนในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงและ CPCE ให้มาตั้งศูนย์วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแลกเปลี่ยนปัจจัยแห่งความสำเร็จของ CPCE ในการจัดหาเงินทุนด้วยตัวเองและการพัฒนากำลังคนร่วมกับภาคเอกชน และโอกาสในการร่วมมือกับไทยในการพัฒนาการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และในด้านวิชาการต่างๆ

เรื่องล่าสุด