×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการตามกรอบแนวคิด BCG จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สอวช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการตามกรอบแนวคิด BCG จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2023 207 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้หัวข้อ “การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยด้วย BCG ในบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก” ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกล่าวรายงานโดย นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายทางระบบออนไลน์ทั้งหมดมากกว่า 300 ท่านและผ่าน Facebook live กระทรวงอุตสาหกรรมเพิ่มเติมมากกว่า 50 ท่าน

สำหรับกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้  ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน และ ดร.ชนิดา แสนสะอาด ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สอวช. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำเกณฑ์การวัด Model BCG สู่มาตรฐานสากล” โดยมีสาระสำคัญในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ BCG และกรอบ BCG indicator ที่ สอวช. กำลังดำเนินงานอยู่ในบทบาทเป็นหน่วยร่วมการดำเนินงาน ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และทำงานร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย BCG indicator จะเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเครื่องมือการสนับสนุนจาก ภาครัฐ และมาตรการอื่น ๆ รวมถึงช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สอวช. ได้มีความร่วมมือในการดำเนินงานนี้กับคณะทำงาน BCG model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกขนาดของผู้ประกอบการ และจะนำชุดตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นทดสอบเบื้องต้น รวมถึงขับเคลื่อนในผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพให้เกิดกลไกการพัฒนา BCG indicator ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักสากล

เรื่องล่าสุด