messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับ IFC

สอวช. เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับ IFC

วันที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2023 297 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย คุณนรชัย รังสีวิจิตรประภา ดร.ชนิดา แสนสะอาด ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย ฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน และ ดร.พีรพร พละพลีวัลย์ ที่ปรึกษาการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมคณะนำผู้แทนบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ในเครือของธนาคารโลก (World Bank Group) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ณ จังหวัดระยอง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการทำวิจัยเชิงระบบด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) และการขับเคลื่อนนวัตกรรมระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เรื่องล่าสุด