messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดสระบุรี

สอวช. เยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดสระบุรี

วันที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2023 580 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำทีมโดย ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน นายอาศิร จิระวิทยาบุญ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส นายปรินันท์ วรรณสว่าง ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย นางสาวดวงกมล พิหูสูตร นักพัฒนานโยบาย ร่วมกับ Mr. Kyaw Thu Urban Development Specialist และคณะจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดสระบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาข้อริเริ่มโครงการแหล่งกำเนิดมลพิษสุทธิเป็นศูนย์เชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ช่วงเช้า เยี่ยมชมการจัดการขยะชุมชนต้นแบบ “ตาลเดี่ยวโมเดล” การจัดการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน อาคารคัดแยกขยะของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการ วว. และ คณะผู้บริหาร วว. และหน่วยงานดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) นายอำเภอแก่งคอย และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว

ช่วงบ่าย ร่วมหารือกับนางสาวอุมาพร เจริญศักดิ์ Waste Circularity Business Director บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และเยี่ยมชมการบริการจัดการและกำจัดกากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการขยะเป็นพลังงานแบบครบวงจร และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived fuel: RDF) ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ณ โรงงานปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรื่องล่าสุด