×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โควิด-19 ยังไม่หายไป ต้องวางนโยบายพัฒนากำลังคนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน?

โควิด-19 ยังไม่หายไป ต้องวางนโยบายพัฒนากำลังคนอย่างไร ให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน?

วันที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2023 216 Views

ถึงแม้โควิดจะยังไม่หายไป แถมยังมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ

พวกเราก็ยังคงต้องปรับตัว และข้ามผ่านไปให้ได้ในทุกสถานการณ์

🔸 จากวิกฤตโควิด-19 เมื่อครั้งระบาดหนักในระยะแรก ๆ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้คน ความผันผวนของเศรษฐกิจ ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย ทั้งยังเกิดความปกติใหม่ของกิจกรรมในภาคการผลิตที่จำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digitalization) ตลอดจนมีการปรับใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

🔸 มีผลกระทบต่อการผลิตกำลังคน และการจ้างงานคนในประเทศอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงข้างต้น ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งในรูปแบบการจ้างงาน ทักษะ และสมรรถนะใหม่ที่จำเป็นของแรงงาน การเกิดอาชีพใหม่ รวมถึงตำแหน่งงานบางประเภทที่อาจจะหายไปหรือน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งงานเดิมไปสู่ตำแหน่งงานใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

🔸 จะฟื้นฟูประเทศผ่านนโยบายพัฒนากำลังคนได้อย่างไร?

กระทรวง อว. สอวช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนานโยบาย มาตรการและกลไก โดยการใช้เครื่องมือทางนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ครอบคลุมการดำเนินงาน การพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับการลงทุน ประกอบด้วย

🔹 การพัฒนาศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ (STEM One-Stop Service) ภายใต้แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการกำลังคนในรูปแบบต่าง ๆ และภาคการศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

🔹 การพัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสิทธิประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน ตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่ง สอวช. ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากรให้ดำเนินการดังกล่าว

🔹 การพัฒนากลไกรองรับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระบบการอุดมศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาและการสร้างมาตรฐานการพัฒนากำลังคนรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ

🔹 วางรากฐานการอุดมศึกษาไทย โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการผลิต และยกระดับศักยภาพบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ในสาขาที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับศักยภาพเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอวช. จึงได้สนับสนุนเครื่องมือและกระบวนการ Policy Design Process เพื่อแปลงวิสัยทัศน์เเละพันธกิจของหน่วยงานให้เป็นนโยบายที่จับต้องได้ผ่านแพลตฟอร์มพัฒนานโยบายนวัตกรรม Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator (THIPA) เพื่อเป็นแผนที่นำทางในการดำเนินงานที่สอดรับสถานการณ์โลก โดยได้ร่วมกับ …

🔸 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570

🔸 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)

เพราะทุกก้าวของประเทศสําคัญ เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลลัพธ์ด้วยพลังจากนโยบาย อววน.

เรื่องล่าสุด