×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สสว. ร่วมกับ สอวช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” รุ่นที่ 1

สสว. ร่วมกับ สอวช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” รุ่นที่ 1

วันที่เผยแพร่ 5 เมษายน 2023 1024 Views

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) จัดอบรมหลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ อาคาร True Digital Park โดยมี นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. และ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับนักพัฒนา BCG ในพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาค ถือเป็นบันไดขั้นแรกของผู้ประกอบการสู่การเรียนรู้เชิงลึกของการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่แนวคิด BCG โดยโครงการนี้จะควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ BCG ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสนับสนุนจาก สสว. และจากภาครัฐ และมาตรการอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสทางการค้าและก้าวข้าม Trade Barrier ในตลาดโลกได้

“หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และผู้ที่สนใจด้าน BCG โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน BCG จาก สอวช. และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) จาก CIRCO Hub Thailand จัดกิจกรรม Circular Design Workshop หลักสูตรจากประเทศเนเธอแลนด์ (CIRCO Demo: Creating Business Through Circular Design) ที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และเริ่มลงมือได้ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ โครงการจะมีการจัดกิจกรรมทั้งแบบ On-site และ Online ทั้ง 5 ภูมิภาค รวมทั้งหมด 15 รุ่น ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 สำหรับผู้ประกอบการภูมิภาคต่าง ๆ ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในรุ่นถัด ๆ ไป สามารถติดตามการจัดอบรมแต่ละรุ่นได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สสว. และ สอวช. หรือหากสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/pqBSespareMKAXDSA

เรื่องล่าสุด