×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมประชุมพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

สอวช. ร่วมประชุมพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

วันที่เผยแพร่ 3 มีนาคม 2023 403 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม (CLTV) ณ โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สอวช. ได้สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการซึ่งมีผู้แทนประเทศไทยเป็น Proposal Championจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ข้อเสนอโครงการ STI Platform for Closed Loop Plastics Packaging และ ข้อเสนอโครงการ Policy Design and Implementation Support – Sustainability of Cassava Value Chain โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 4 ประเทศ

วัตถุประสงค์หลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ CLTV ในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยรูปแบบ Agenda based และเพื่อสร้างศักยภาพของหน่วยประสานงานภาครัฐในการออกแบบและขับเคลื่อนเครื่องมือทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกของประเทศตามแนวคิด BCG Model และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังได้จัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการคัดแยกและกำจัดขยะ และการแปรรูปขยะพลาสติกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อนำกลับมาใช้ทดแทน และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และบริษัท เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด เพื่อศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการอุตสาหกรรมและการบริโภค และกระบวนการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อผลิตแป้งมันสำหรับประกอบอาหาร

นอกจากนี้ ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. และคณะจาก สอวช. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ CLTV อีก 3 ข้อเสนอโครงการ ได้แก่ ข้อเสนอโครงการ Human capital development – Establishing a joint pool of talent in science, technology and innovation for inclusive and sustainable growth ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ข้อเสนอโครงการ Scale-up Readiness Programme for Regional Startups และข้อเสนอโครงการ Regional Alliance of Technology Transfer And Adoption Centres ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี ด้าน วทน. ระหว่างประเทศ CLTV (South-South and Triangular Collaboration Programme on Science, Technology and Innovation among Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งก่อให้เกิดหุ้นส่วนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างโอกาส และแก้ปัญหาที่ทั้ง 4 ประเทศเผชิญ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถด้าน วทน. ระหว่างประเทศ CLTV ผ่านการสร้างพันธมิตรระหว่างหน่วยประสานด้านนโยบาย วทน. ระหว่างประเทศ เพื่อรับมือความท้าทายและสร้างโอกาสในการพัฒนาด้าน วทน. ร่วมกัน

เรื่องล่าสุด