×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมกับเครือข่าย SDSN และเครือข่าย SUN Thailand จัดกิจกรรม Side Meeting พร้อมเปิดเวทีเสวนาพัฒนากลยุทธ์ มุ่งสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สู่การขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของไทย ในการประชุมวิชาการ PMAC

สอวช. ร่วมกับเครือข่าย SDSN และเครือข่าย SUN Thailand จัดกิจกรรม Side Meeting พร้อมเปิดเวทีเสวนาพัฒนากลยุทธ์ มุ่งสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงมหาวิทยาลัย สู่การขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของไทย ในการประชุมวิชาการ PMAC

วันที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2023 152 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ร่วมกับเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ได้จัดกิจกรรมภายใต้งานประชุม Side Meeting หัวข้อ “Collaborative actions towards Thailand Net Zero driven by University Network” ในการประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC) เป็นงานประชุมวิชาการด้าน Global Health ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Setting a New Health Agenda: At the Nexus of Climate Change, Environment and Biodiversity”  ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน และกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ สู่การเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของประเทศไทย

ในเวทีเสวนาช่วงแรก รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอที่มาและทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย SUN และผู้แทนจาก SDSN ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอกรอบแนวคิดเชิงนโยบายและมุมมองที่ท้าทายในด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ผ่านกลไกเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอื่น ๆ รวมถึง ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช. กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ได้สรุปภาพรวมการเสวนาในครั้งนี้และนำเสนอถึงบทบาทสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สอวช. ที่มีทั้งหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ชุมชนและภาคเอกชนต่อไป โดย ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน สอวช. และนายนรชัย รังสีวิจิตรประภา ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สอวช. เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม Policy Design Workshop ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช. เป็นกระบวนกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมาชิกจากเครือข่าย SUN Thailand ผู้แทนจากเครือข่าย ONE Health และผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้   ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายของเครือข่าย (Network of Network) เชื่อมโยงเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลักดันและขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในรูปแบบแพลตฟอร์ม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) และการนำเอาศักยภาพและความสามารถทางวิทยาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ ชุมชน สังคม (Green Innovation) โดยอาศัยแพลตฟอร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรและองค์ความรู้เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่หนุนเสริมภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่ายต่อไป

เรื่องล่าสุด