messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมให้ข้อมูลแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ผ่านกลไก ของ STEM One-Stop Service (STEM OSS) และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม BCG แก่ภาคีเครือข่ายด้านอาหารและยา

สอวช. ร่วมให้ข้อมูลแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ผ่านกลไก ของ STEM One-Stop Service (STEM OSS) และสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม BCG แก่ภาคีเครือข่ายด้านอาหารและยา

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2023 645 Views

คณะทำงาน STEM-OSS โดย นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมกับ ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อน BCG ในอุตสาหกรรมไทย” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนา BCG มุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา และมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพบุคลากรรองรับ BCG ภายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด่านอาหารและยา โดยกองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทต่าง ๆ ที่นำเข้ามาในประเทศไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดภาคีเครือข่ายประสานงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะส่งเสียต่อผู้บริโภค ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอาหารและยาตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ทั้งนี้ ภายในการประชุมได้มีการตั้งบูทประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลของ “แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคการผลิตและบริการ” ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแพลตฟอร์มพัฒนากำลังสมรรถนะสูง (STEM-OSS) แก่หน่วยงานเครือข่ายและผู้ที่สนใจโดยจะเป็นขยายผลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และคาดว่ามีบริษัทและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ BCG ที่สนใจเข้ารับบริการจาก STEM-OSS เพิ่มมากขึ้น

เรื่องล่าสุด