×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน ส่งความสุขด้วยความรู้ผ่านช่องทางการพัฒนาบุคลากร พร้อมเปิดช่องทางใหม่แกะกล่องให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะเรียนฟรีกว่า 250 หลักสูตร

สอวช. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน ส่งความสุขด้วยความรู้ผ่านช่องทางการพัฒนาบุคลากร พร้อมเปิดช่องทางใหม่แกะกล่องให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะเรียนฟรีกว่า 250 หลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2022 716 Views

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สอวช. ให้ความสำคัญกับการ “สร้างคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ” ซึ่งกำลังคนสมรรถนะสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2563 พบการรายงานกำลังคนสมรรถนะสูงในประเทศไทยเพียงร้อยละ 15.1 ซึ่งยังคงเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น การเตรียมฐานกำลังคนสมรรถนะสูงให้เพียงพอจึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย สอวช. ได้จัดทำนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมองถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากการพัฒนากำลังคนจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตแล้ว สิ่งที่สำคัญคือตัวผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้นโยบายด้านการพัฒนากำลังคนยังได้พัฒนาความรู้ สร้างและพัฒนาทักษะใหม่ให้เท่าทันสถานการณ์โลกด้วย

สอวช. ได้จับมือกับ บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด (ไบร์ทเทอร์บี) ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม BrighterBee Talent Solution ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา 2 ล้านคนเรียนฟรีกว่า 250 หลักสูตร โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่ผ่านการยอมรับจากบริษัทและองค์กรชั้นนำ ที่นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะตนเองทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างนิสิตนักศึกษาและบริษัทและองค์กรชั้นนำ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานให้สอดคล้องกับอาชีพที่หลากหลายและตำแหน่งงานใหม่ ๆ เพื่อยกระดับทักษะให้พร้อมเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งพรีเมี่ยมของบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาสามารถรู้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการ รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร ต้องพัฒนาอะไร นำไปสู่การจับคู่กับสายงานที่สนใจ เป็นโอกาสเชื่อมโยงไปสู่การทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ และหากต้องการสะสมหน่วยกิต ในอนาคตก็มีแนวทางนำชั่วโมงการเรียนมารวมอยู่ในธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อโอนไปเป็นหน่วยกิตในสถาบันการศึกษา และเปลี่ยนเป็นประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาได้อีกด้วย

แพลตฟอร์ม BrighterBee Talent Solution เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการเตรียมและพัฒนาคนเก่งที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด โดยในแพลตฟอร์มจะมีการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานที่สำคัญต่อทุกๆ ตำแหน่งงานและสายอาชีพให้เรียนรู้กว่า 40 สมรรถนะ ทั้งสมรรถนะที่สำคัญต่อทุกๆ ตำแหน่งงานและสายอาชีพรวม 6 สมรรถนะ และสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละตำแหน่งงานและสายอาชีพรวม 40 กลุ่มอาชีพ ให้สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ซึ่งขั้นตอนการสรรหาคนเก่งจะมีไลฟ์แนะนำงานและโอกาสในสายอาชีพ ไลฟ์ เลิร์นนิ่งหัวข้อสมรรถนะที่ต้องการ กำหนดโปรไฟล์สำหรับตำแหน่งงาน ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นตามโปรไฟล์ ประเมินศักยภาพผ่านผลงานจริง ตั้งโจทย์ประเมินหลังไลฟ์เลิร์นนิ่ง ตามด้วยการสัมภาษณ์พร้อมการประเมินผล ก่อนจะเข้าสู่การพัฒนาทักษะรายบุคคลเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://www.brighterbee.co/ โดยได้เริ่มเปิดให้ใช้งานสำหรับนิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยค้นหาและเพิ่มทักษะให้บุคลากร คือ STEMPlus แพลตฟอร์มบริการ ที่จะช่วยเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาคนให้เป็นเรื่องง่าย โดย STEMPlus เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ด้วยบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถเสนอความต้องการด้านกำลังคนผ่าน STEMPlus ทั้งความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะมี STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในสร้างคนหรือการวิจัยพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงตามมาตรการ Thailand Plus Package

บริการใน STEMPlus ตอบโจทย์ 3 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ ที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะที่ตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร รวมถึงพัฒนาทักษะให้พนักงานของตัวเองได้ ด้วย 3 บริการในแพลตฟอร์ม STEMPlus คือ 1) การแจ้งความประสงค์ความต้องการกำลังคน เช่น การรับสมัครพนักงานใหม่, การพัฒนาทักษะพนักงาน, การรับนักศึกษาฝึกงาน, การจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุดมศึกษา เพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงตามความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ไปจนถึงการพัฒนาโครงการวิจัย หรือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยมี STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการขอสิทธิประโยชน์จากโครงการสนับสนุนภาครัฐ (ถ้ามี) 2) ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว. ตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยมีหน่วยฝึกอบรมชั้นนำมากกว่า 50 แห่ง และมีหลักสูตรทั้งการพัฒนาทักษะบุคลากรสำหรับปัจจุบันและอนาคตให้ได้เลือกสรรมากกว่า 600 หลักสูตร โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร รวมถึงการขอรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) สามารถนำค่าใช้จ่าย ที่เป็น “เงินเดือน” พนักงานไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ได้ถึง 150%

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มโอกาสการได้ทำงานที่ตัวเองต้องการและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานได้ ด้วย 3 บริการจาก STEMPlus คือ 1) ประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ว่าทักษะที่เรามีอยู่ในตอนนี้เพียงพอสำหรับอาชีพที่เราสนใจหรือไม่ หรือควรเพิ่มเติมทักษะใดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว. ที่มีการรวบรวมตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ อว. และ 3) ฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการ บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาสามารถฝากประวัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสำหรับการประกาศรับสมัครงานใน STEMPlus หรือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานของ อว. ได้ โดยผู้ประกอบการที่ลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้ แต่หากไม่ได้เลือกสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการใด ประวัติที่ฝากไว้จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

และกลุ่มที่ 3 หน่วยฝึกอบรม สามารถขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) โดยหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ที่ผ่านการรับรองจาก อว. ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ อว. แถมมีบริการลงทะเบียนหลักสูตร Degree/Non-degree ตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันการศึกษา และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบการพัฒนากำลังคน การวิจัยพัฒนา และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล รายละเอียด และสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพลตฟอร์ม STEMPlus ได้ที่ https://www.stemplus.or.th/

เรื่องล่าสุด