×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค

ประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2022 597 Views

จากตอนที่แล้ว ที่ สอวช. ได้นำข้อมูลแนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 ของประเทศไทย มาฝากกัน วันนี้จะพามาติดตามกันต่อเกี่ยวกับประโยชน์ของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปคกันค่ะ

การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะได้ส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติ โดยไทยจะได้ประโยชน์ทั้ง…

  • การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • ได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล
  • เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว
  • ฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้า
  • ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิดได้โดยยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน

ทั้งนี้ ประเด็นที่ประเทศไทยมุ่งผลักดันให้เป็นรูปธรรมและเกิดผลลัพธ์ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

1. การส่งเสริมการค้าการลงทุนเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเอเปค ผ่านการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia-Pacific: FTAAP) ในบริบทของการเจริญเติบโตหลังโควิด-19 ที่จะต้องยั่งยืนและสมดุล และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

2. ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย ผ่านการจัดตั้งกลไก APEC Safe Passage Taskforce เพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย อาทิ การอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญ เช่น ลูกเรือ การส่งเสริมการใช้ Public Key Infrastructure ในการแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพในภูมิภาค และการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card: ABTC) ให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้น และ

3. การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเปค ด้วยการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำเพื่อเร่งการพัฒนาตามแผนงานของเอเปคไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยืดหยุ่น ยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุลในยุคหลัง โควิด-19 ตามแนวคิด BCG Economy

ที่มา : https://www.apec2022.go.th/th/what-is-apec-th/

Tags: #APEC2022

เรื่องล่าสุด