×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ตามดูแนวคิด APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

ตามดูแนวคิด APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

วันที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2022 145 Views

เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากับการประชุมเอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้การประชุมดังกล่าวมีแนวคิดอย่างไรบ้าง วันนี้ สอวช. นำข้อมูลมาฝากกันค่ะ

แนวคิดหลักในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 ของประเทศไทย คือ

Open. Connect. Balance” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”

โดยที่มาของแนวคิดเกิดจากความเชื่อที่ว่า โลกต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับตัวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในยุคหลังโควิด-19 จึงได้นำตัวแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางหลักแห่งความยั่งยืน 3 ประการ เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นองค์รวมและมีความสมดุลมากขึ้น อันจะช่วยบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยหัวใจสำคัญของ BCG คือการรณรงค์ให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ “การสร้างสมดุลให้ทุกสรรพสิ่ง” และตอกย้ำความพยายามของนานาประเทศในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผสานความพยายามดังกล่าวเพื่อร่วมกันก้าวสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ BCG จึงเป็นสมรรถนะสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นที่ไทยมุ่งผลักดันในฐานะเจ้าภาพเอเปค

Open to all opportunities. เปิดกว้างสู่ทุกโอกาส – ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง

แนวคิดที่มุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุน อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การลดอุปสรรคทางการทำธุรกิจและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย รวมถึงการนำความตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) มาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด-19 เพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ที่มีความท้าทายใหม่ๆ ทางการค้า อาทิ e-Commerce และเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงขยายการสร้างขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิตสมาชิก

Connect in all dimensions. เชื่อมโยงในทุกมิติ – สร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค

แนวคิดที่มุ่งส่งเสริมการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อ ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มพูนการลงทุนสาขาความมั่งคงทางสุขภาพ สนับสนุนความคล่องตัวของธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเร่งสร้างการเชื่อมโยงในภูมิภาค

Balance on all aspects. สมดุลในทุกด้าน

แนวคิดสุดท้ายนี้มุ่งที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยศึกษาตัวแบบเศรษฐกิจและแนวปฏิบัติที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอื่นๆ ของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และมอบผลประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ไม่เพียงแต่แนวคิดข้างต้นที่ไทยจะได้แลกเปลี่ยนกับนานาประเทศในภูมิภาคเท่านั้น แต่โอกาสที่ไทยได้รับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 ยังก่อให้กับประโยชน์ต่อประเทศมากมาย ติดตามเนื้อหากันได้ในตอนต่อไปนะคะ

ที่มา : https://www.apec2022.go.th/th

Tags: #APEC2022

เรื่องล่าสุด