messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เปิดข้อมูลการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงด้านสะเต็มเกือบ 900 ตำแหน่ง เผยตัวเลขประมาณการรายได้รวมของลูกจ้าง สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจกว่า 360 ล้านบาท

สอวช. เปิดข้อมูลการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงด้านสะเต็มเกือบ 900 ตำแหน่ง เผยตัวเลขประมาณการรายได้รวมของลูกจ้าง สร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจกว่า 360 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2022 865 Views

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า ตามที่ สอวช. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) จัดทำแพลตฟอร์มบริการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรมขึ้นมา ผ่านเว็บไซต์ https://stemplus.or.th/ ปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ให้บริการการรับรองการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะสูงและการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์” หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนทางภาษีภายใต้โครงการ Thailand Plus Package ที่ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะของบุคลากรผ่านรูปแบบการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง อว. รวมทั้งการส่งเสริมการให้เกิดการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง

ดร.กิติพงค์ กล่าวว่า มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 250% สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็ม ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวง อว. และมาตรการที่ 2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 150% สำหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านสะเต็ม ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านสะเต็ม ในมาตรการ Thailand Plus Package นั้น ปัจจุบันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้จ้างพนักงานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็น “เงินเดือน” พนักงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 150% จากกรมสรรพากร โดยขณะนี้มีการรับรองแล้ว 894 ตำแหน่งงาน จาก 46 บริษัท ประมาณการรายได้รวมของลูกจ้างซึ่งเป็นเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจราว 360 ล้านบาท

สำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านสะเต็ม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก อว. สามารถนำค่าใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร มีการรับรองหลักสูตรไปแล้ว 472 หลักสูตร จาก 46 หน่วยฝึกอบรม จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองตามมาตรการ Thailand Plus Package ล่าสุดมีจำนวน 15,388 คน จาก 608 องค์กร โดยผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็น 173 ล้านบาท จำนวนเงินรวมที่ผู้ประกอบการจะขอลดหย่อนภาษีจากการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ได้เพิ่มขึ้น 150% คิดเป็นมูลค่ากว่า 51.9 ล้านบาท และบริษัทยังได้พนักงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เรื่องล่าสุด