×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. สานความร่วมมือ สปป. ลาว ด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สอวช. สานความร่วมมือ สปป. ลาว ด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2022 588 Views

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากกระทรวง อว. ได้เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 ซึ่งสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วย โดย ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. และ ดร. ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ สอวช. เป็นผู้แทนเข้าร่วมเพื่อหารือข้อราชการ

ภารกิจสำคัญที่ สอวช. ได้เข้าร่วมในครั้งนี้คือ พิธีลงนามความร่วมมือแสดงเจตจำนงร่วมกันระหว่างไทยกับ สปป.ลาว (Letter of Intent) โดย ดร.เอนก ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.พุทธ ซิมมาลาวงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ของ สปป.ลาว เพื่อตกลงในหลักการร่วมกันให้ทั้งสองประเทศกระชับความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนากำลังคน โดยการลงนามใน Letter of Intent เป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนลาว จำนวน 700 ทุน ตามที่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และนายกรัฐมนตรีของไทย เห็นชอบร่วมกัน เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีของทั้งสองฝ่าย ยังได้ร่วมกันหารือความร่วมมือด้านการวิจัยที่จะดำเนินการ ได้แก่ 1. ด้านธรรมชาติวิทยา เช่น การสำรวจถ้ำและสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำโขง 2. ด้านเทคโนโลยีระบบราง 3. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 4. ด้านดาราศาสตร์ 5. โครงการวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานของไทยกับหน่วยงานของ สปป.ลาว ด้านการพัฒนากำลังคน ซึ่งจะร่วมกันพัฒนากำลังคนในสาขาที่เห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ กระทรวง อว. ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนลาว ในสาขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จำนวนกว่า 700 ทุน รวมถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เสนอทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สปป.ลาว ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท จำนวน 20 ทุน ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต พยาบาล รังสีเทคนิค การแพทย์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความสนใจในการให้ทุนอบรมระยะสั้นในรูปแบบ Non-degree programs รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรแบบ Exchange program ทั้งในระดับอุดมศึกษาและในสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันด้วย

สอวช. ยังได้เข้าร่วมการหารือในรายละเอียดด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่าย มีความเห็นว่า กระทรวง อว. ของประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ของ สปป.ลาว สามารถทำความร่วมมือได้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. นโยบาย อววน.2. ดาราศาสตร์ การศึกษาในหลักสูตร STEM และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3. การวิจัยเชิงกลยุทธ์ 4. ทุนการศึกษา การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดย สอวช. เป็นเจ้าภาพในการจัดทำกรอบความร่วมมือด้านนโยบาย อววน. ทั้งนี้ ฝ่าย สปป. ลาว มีความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายไทยด้านการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายด้าน อววน. การจัดตั้งและบริหารกองทุน รวมถึงกลไกการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกระทรวงต่างๆ

เรื่องล่าสุด