messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ติดปีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

ติดปีกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวทน. หนุนทำสมุดปกขาววิจัยพัฒนานวัตกรรมตำรวจ

วันที่เผยแพร่ 20 เมษายน 2019 1358 Views

สวทน.- วานนี้ (19 เมษายน 2562)  ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่วข้อง หารือถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตำรวจด้านดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล ผู้บังคับการกองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

โดยในการหารือครั้งนี้ เป็นดำริของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการเห็นการบูรณการการทำงานโดยใช้ Bigdata บริหารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานในยุคดิจิทัล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงเรื่องศักยภาพด้านการสร้างนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่สามารถลดการนำเข้าสินค้านวัตกรรมจากต่างประเทศได้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมตำรวจเพื่อการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาทิ ระบบการจัดการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงโครงการวิจัยที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงอยากเสนอการสร้าง Education Innovation ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่มีโรงเรียนในความดูแลประมาณ 200 โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 20,000 คน ได้เข้าถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้ว ก็สามารถไปศึกษาต่อได้ในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยตรง ตลอดจนเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเข้าทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตอบโจทย์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การทำงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้หารือเรื่องการเสนอการจัดทำสมุดปกขาวเพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ฉบับที่ 1 โดย สวทน. ได้แนะแนวทางการจัดทำ โดยเสนอให้มีการจัดเป็นกลุ่มการวิจัยให้ชัดเจน และ สวทน. ยินดีสนับสนุนบุคลากรในการให้คำแนะนำและจัดทำสมุดปกขาว ทั้งนี้ สวทน. มีทีมงานทำข้อมูลการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโจทย์วิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับการหารือในครั้งนี้ มีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบด้วย ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร.ท.อุทัย นรนิ่ม รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ) นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้าร่วมหารือ

Tags:

เรื่องล่าสุด