messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » STEMPlus แพลตฟอร์มบริการ ที่เดียวจบ ครบด้านกำลังคน

STEMPlus แพลตฟอร์มบริการ ที่เดียวจบ ครบด้านกำลังคน

วันที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2022 1617 Views

จะหาคนที่ใช่ เข้ามาร่วมงานทำไมหาไม่ได้สักที? จะฝึกพนักงานให้มีทักษะที่องค์กรของเราต้องการจะให้พนักงานไปเรียนที่ไหนดี? เพิ่งจบใหม่สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ ควรฝึกทักษะอะไรเพิ่มเติม? ทุกปัญหาด้านกำลังคน แก้ไขได้!ด้วย STEMPlus แพลตฟอร์มบริการ ที่เปลี่ยนเรื่องกำลังคนให้เป็นเรื่องง่าย

🔸 STEMPlus เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ด้วยบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถเสนอความต้องการด้านกำลังคนผ่าน STEMPlus ทั้งความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย อว. มี STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในสร้างคนหรือการวิจัยพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงตามมาตรการ Thailand Plus Package

บริการใน STEMPlus ตอบโจทย์ 3 กลุ่มสำคัญ

🔹 กลุ่มผู้ประกอบการ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะที่ตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร รวมถึงพัฒนาทักษะให้พนักงานของตัวเองได้ ด้วย 3 บริการในแพลตฟอร์ม STEMPlus

• แจ้งความประสงค์ความต้องการกำลังคน เช่น การรับสมัครพนักงานใหม่, การพัฒนาทักษะพนักงาน, การรับนักศึกษาฝึกงาน, การจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุดมศึกษา เพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงตามความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ไปจนถึงการพัฒนาโครงการวิจัย หรือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยมี STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการขอสิทธิประโยชน์จากโครงการสนับสนุนภาครัฐ (ถ้ามี)

• ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว. ตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร

• ขอรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) ตามมาตรการ Thailand Plus Package โดยสามารถนำค่าใช้จ่าย ที่เป็น “เงินเดือน” ของพนักงานไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 150% จากกรมสรรพากร

🔹 กลุ่มนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพิ่มโอกาสการได้ทำงานที่ตัวเองต้องการและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานได้ ด้วย 3 บริการจาก STEMPlus

• ประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ว่าทักษะที่เรามีอยู่ในตอนนี้เพียงพอสำหรับอาชีพที่เราสนใจหรือไม่ หรือควรเพิ่มเติมทักษะใดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว. ที่มีการรวบรวมตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ อว.

• ฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการ บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาสามารถฝากประวัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสำหรับการประกาศรับสมัครงานใน STEMPlus หรือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานของ อว. ได้ โดยผู้ประกอบการที่ลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้ แต่หากไม่ได้เลือกสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการใด ประวัติที่ฝากไว้จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

🔹 หน่วยฝึกอบรม สามารถขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM) โดยหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ที่ผ่านการรับรองจาก อว. ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ อว. แถมมีบริการลงทะเบียนหลักสูตร Degree/Non-degree ตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันการศึกษา และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบการพัฒนากำลังคน การวิจัยพัฒนา และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง

ให้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะแพลตฟอร์ม STEMPlus โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัด กระทรวง อว. และ สอวช. รวบรวมทุกอย่างที่จำเป็นในเรื่องกำลังคนไว้ในที่เดียว เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านกำลังคนให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และสามารถใช้บริการต่างๆ ในแพลตฟอร์ม STEMPlus ได้ที่นี่เลย! https://www.stemplus.or.th/

เรื่องล่าสุด