messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ปลดล็อกหลักสูตรมหาวิทยาลัยไทยให้ “แตกต่าง ตอบโจทย์” โลกยุคใหม่ ด้วย Higher Education Sandbox

ปลดล็อกหลักสูตรมหาวิทยาลัยไทยให้ “แตกต่าง ตอบโจทย์” โลกยุคใหม่ ด้วย Higher Education Sandbox

วันที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2022 2509 Views

ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องปรับกระบวนทัศน์มาตรฐานการอุดมศึกษาไทย ให้ “แตกต่าง และตอบโจทย์” ศักยภาพที่ต้องการในอนาคต เพราะโลกแห่งเทคโนโลยีหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ต้องตามให้ทัน!

สอวช. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ด้วยการเสนอแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือที่เรียกกันว่า “Higher Education Sandbox” เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ทดลองพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ออกแบบหลักสูตรได้โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ให้ไทยมีกำลังคนที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว และเกิดการสร้างมาตรฐานการอุดมศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่

Higher Education Sandbox จะปลดล็อกการศึกษาไทยได้อย่างไร?

หลักสูตรภายใต้แนวคิด Higher Education Sandbox จะก้าวข้ามข้อจำกัดของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนให้ “ตอบโจทย์” ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ด้วยการพัฒนาคนศักยภาพสูงรองรับอาชีพในอนาคต รวมถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างข้อจำกัดที่ส่งผลให้มาตรฐานการอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทโลก เช่น

🔹 การจำกัดหน่วยกิตในการเทียบโอนก่อนเข้าศึกษาในระบบ ขัดต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

🔹 การกำหนดคุณสมบัติของผู้สอน ผู้ที่ต้องรับผิดชอบหลักสูตร และจำกัดชั่วโมงอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ

สอวช. มีตัวอย่างแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่น่าสนใจ ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น

🎓 หลักสูตรผลิตกำลังคนรองรับการลงทุน : สายงานวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์

🎓 หลักสูตรผลิตกำลังคนด้าน Cybersecurity : สายงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์

🎓 หลักสูตรผลิตกำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

และแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เสนอโดยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งน่าสนใจมากๆ เช่น

🎓 หลักสูตรผลิตกำลังคนสาขาดิจิทัล : สายงานเทคโนโลยี และโซเชียลมีเดีย

🎓 หลักสูตรผลิตกำลังคน Tech Startup : สายงานธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ

จากตัวอย่างหลักสูตรที่กล่าวมานั้น ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อผลิตกำลังคนรองรับงานในกลุ่มสาขาอาชีพที่ต้องการกำลังคนศักยภาพสูงในอนาคตอันใกล้นั่นคือ กลุ่มสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขาดแคลนกำลังคนเพื่อรองรับการเกิดธุรกิจใหม่ และพลิกโฉมธุรกิจเดิม กลุ่มสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ที่ต้องพัฒนาต่อยอดความรู้ ต้องการกำลังคนแบบข้ามศาสตร์ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เช่น โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG เพื่อการแข่งขันในระดับโลก และกลุ่มสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกต้องการ เพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นส่วนสำคัญ ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมคุณภาพ ในระดับเศรษฐกิจโลกนั่นเอง

สอวช. พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ด้วยการใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) มาสร้างสรรค์เป็นนโยบาย ที่จะเข้าไปช่วยทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ตามสาขาอาชีพ และอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เรื่องล่าสุด