×

งานเสวนา “หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา”

วันที่เผยแพร่ 4 เมษายน 2024

การเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 – 2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี สอวช.