×

STEM OSS แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ

วันที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2023

ชวนมารู้จัก STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS 💼💡✨ แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ

🔸 STEM OSS ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของภาคผลิต และบริการ ที่ถูกพัฒนาโดย สอวช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยมีเว็บไซต์ STEMPlus ทำหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน และการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก ไปดูกันว่า STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS นั้นเหมาะกับใคร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

สนใจใช้บริการ STEM OSS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stemplus.or.th