×

เส้นทางสู่ Green Hydrogen Technologies โดยกลไก Technology Mechanism ภายใต้ UNFCCC

วันที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2023

สอวช. ร่วมกับ NIGT (National Institute of Green Technology) สาธารณรัฐเกาหลี และ CTCN (UN Climate Technology Centre & Network) จัดงาน “เส้นทางสู่ Green Hydrogen Technologies โดยกลไก Technology Mechanism ภายใต้ UNFCCC” ภายในงานมีการเปิดตัวโครงการ “โครงการแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี Green Hydrogen สำหรับประเทศไทย โดยกลไก Technology Mechanism ภายใต้ UNFCCC” เป็นโครงการศึกษาเทคโนโลยี Green Hydrogen ที่เหมาะสมกับไทย ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี Green Hydrogen ของประเทศต่อไป

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เส้นทางการวางนโยบาย Hydrogen Masterplan ของประเทศเกาหลี โดย NIGT และนโยบายการส่งเสริมไฮโดรเจนของประเทศไทย โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งการสัมมนาจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคเอกชน จาก Hydrogen Club Thailand ภาควิชาการ จาก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของประเทศไทยในการผลักดันการพัฒนา Green Hydrogen โดย สอวช. เป็นหน่วยงานประสานของประเทศ หรือเรียกว่า National Designated Entities – NDE ในกลไก Technology Mechanism ภายใต้ UNFCCC

ผู้ที่สนใจเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Climate Change ภายใต้กลไกของ UNFCCC ติดต่อได้ที่ ฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน สอวช. โทร. 02-109-5432 หรือ อีเมล D3-Sustainability@nxpo.or.th