×

สอวช. 4 ปี ก้าวไปข้างหน้า ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2023

สอวช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร วางรากพื้นฐานนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สอวช. ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์นโยบาย และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ด้วย 4 เป้าหมายใหญ่ของประเทศที่ สอวช. จะร่วมขับเคลื่อน

  • ปลดล็อกไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว : ผลักดันให้ประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจนวัตกรรม
  • ปลดล็อกไทย ไขวงจรคนจน ยกระดับฐานราก : ผ่านการขยับสถานะทางสังคมของคนในกลุ่มฐานรากด้วยการศึกษาและโอกาสด้านการประกอบการ
  • ปลดล็อกไทย สร้างคนให้ขับเคลื่อนประเทศ : ให้มีฐานกำลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอรองรับการพัฒนาในอนาคต
  • ปลดล็อกไทย บรรลุเป้าหมาย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุข ขจัดอุปสรรค รองรับโอกาสใหม่ให้กับประเทศด้วยศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และในอนาคต ประเทศจะเผชิญกับความท้าทายในอีกหลายรูปแบบ ทั้งสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม และการแข่งขันทางนวัตกรรมที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกันคนในประเทศจะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า ให้สังคมเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน

เพราะทุกก้าวของประเทศสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลลัพธ์ ด้วยพลังจากนโยบาย อววน.