×

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2565 – 2566

วันที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2023

โอกาส และความหวัง สู่การขจัดความยากจนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

ไทยมีหมุดหมายลดความยากจนข้ามรุ่น ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ที่เน้นการเติบโตเชิงคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

การเอาชนะความยากจนจึงไม่ได้แก้ปัญหาเพียงแค่การสงเคราะห์ แต่เป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ศักดิ์ศรี และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2565 – 2566 การพูดคุยแลกเปลี่ยนจากกลุ่มคนหลากหลายที่มองเห็นแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน สู่การจัดทำนโยบายสาธารณะ ที่คำนึงถึงคนทุกภาคส่วน

“ปลดล็อกไทย ไขวงจรคนจน ยกระดับฐานราก”