messenger icon
×

สอวช. ต้อนรับคณะดูงานจาก Korea Productivity Center พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนและแนวทางการพัฒนากำลังคน

วันที่เผยแพร่ 14 ธันวาคม 2023