messenger icon
×

สอวช.-สสวทท จัดประชุมระดมความเห็นขับเคลื่อนการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จากการพัฒนาต้นแบบข้อริเริ่มในพื้นที่ สู่แนวทางกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2023