messenger icon
×

สอวช. เผยความท้าทายการพัฒนากำลังคนในอนาคต พร้อมชี้แนวทางปลดล็อกการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย สนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2023