messenger icon
×

สอวช. ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายชีววิทยาสังเคราะห์ในไทยเข้าสู่ปีที่ 3 ชี้โอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวทางสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย

วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2023